โรงแรมที่ดีที่สุดของเมกกะมีจุดขายเพื่อคว้าผู้แสวงบุญ