พม.ประกาศ ‘ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ’

พม.ผนึกกำลัง 6 กระทรวง ประกาศ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” พร้อมดึงภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน ได้รับทราบถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย พร้อมบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยมีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร 6 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,กระทรวงสาธารณสุข ,กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะทูต ผู้แทนจากองค์กรสหประชาชาติ องค์กรเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน

สืบเนื่องจากวันที่ 4 ธันวาคม 2561คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคราชการที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวงหลักร่วมกัน ขับเคลื่อน 2 มาตรการหลัก 10 มาตรการย่อย

คือมาตรการหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย และคนทุกวัย (6 Sustainable) ประกอบด้วย 6 มาตรการย่อย ได้แก่ การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ การส่งเสริมการมีทำงานและการสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย และการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

และมาตรการหลักที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (4Change) ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย ได้แก่ ยกระดับความร่วมมือเสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และการพลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ เพื่อมุ่งให้ผู้สูงอายุไทยเป็นพฤฒิพลัง (Active Ageing): Healthy, Security, and Participation

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยมาเร็วกว่าที่คาด เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นญี่ปุ่น หากไม่เตรียมตั้งรับอย่างจริงจัง ปัญหาสำคัญจะเกิดขึ้นทั้ง การขาดแคลนประชากรวัยทำงาน เด็กเกิดน้อยลงและต้องมีภาระค่าใช้จ่าย ดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการรักษา พยาบาล ซึ่ง TDRI ประเมินว่าต้องใช้งบประมาณสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท ดังนั้นการประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ ครั้งนี้จึงหวังให้ ทั้งหกกระทรวงหลักและภาคประชาสังคมเชื่อมโยง การทำงานอย่างจริงจังให้เกิดประสิทธิภาพชัดเจน

about author

admin

[email protected]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.