ถ้ำ Biden หลังจากถูกทารุณในสื่อการทำแท้งคู่แข่งเสรีนิยม